Regjeringen ønsker å stramme inn mulighetene for at private skoler skal få godkjenning etter friskoleloven. Det er en endring vi i fylkesrådet i Viken støtter fullt ut.

Vi skal hegne om den offentlige fellesskolen. Alle Vikens barn og unge skal ha tilgang til god skolegang, uavhengig av økonomi, bosted eller bakgrunn. En god offentlig skole, som holder fast ved gratisprinsippet, er viktig for å oppnå dette, og er derfor noe av det viktigste vi i fylkesrådet arbeider for. Vi skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, over hele fylket, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Derfor er vi glad for at regjeringen strammer inn reglene i friskoleskoleloven. Å bruke mindre statlige midler på friskoler skoler, betyr at vi kan styrke det offentlige skoletilbudet. Det er til fellesskapets beste.

Endringene regjeringen foreslår innebærer blant annet at søknader fra friskoler som ønsker å tilby yrkesfaglige utdanningsprogram eller har en særskilt egen faglig profil ikke lenger blir godkjent. I tillegg vil regjeringen gjeninnføre betegnelsen “private skoler” istedenfor “friskoler”. Det er et mer presist begrep. Dette er skoleplasser private aktører tilbyr til dem som har kjøpekraft til å betale for skoleplassen.

Antallet frittstående grunnskoler og videregående skoler økte betraktelig under Solberg-regjeringen. Fra høsten 2013 til høsten 2021 var antallet økt fra 268 til 346. En slik utvikling bidrar til å øke forskjellene mellom våre barn og unge, ettersom rammetilskuddene både friskolene og de offentlige skoler får baseres på elevtall.

Ved å redusere antall friskoler, vil rammetilskuddene til fylkeskommunen øke, noe som vil ha innvirkning på fylkeskommunens økonomi og mulighet til å styrke det offentlige skoletilbudet. Det vil minske forskjellene i samfunnet vårt, og komme alle våre barn og unge til gode.