Kommuneplaner er relativt kortsiktige (varierer fra 4 -10 år). Og kommuneplaner gjelder bare fram til nye

planer vil vedtatt. Kommuneplanene mangler dessverre ofte mer langsiktige føringer på utviklingen av kommunene.

Etter initiativ fra Arild Svensson (Ny Kurs) ble det i siste kommunestyremøte fattet et vedtak som bør få større oppmerksomhet. Det skal nedsettes en politisk arbeidsgruppe som skal drøfte, og eventuelt komme med forslag til, hvordan man ønsker Moss skal utvikle seg i et 50 – 100 års perspektiv. Kommunen trenger utvilsomt et politisk dokument som viser hvilke overordnede mål som kommunestyrene i fremtiden bør legge til grunn ved behandlinger av nye planer og i enkeltsaker. Selv om et slikt politisk dokument ikke vil være bindende for fremtidens politikere, så kan vi håpe at dette arbeidet vil bidra til en mer forutsigbar, langsiktig politikk - og vi unngår planer og vedtak som undergraver mulighetene for å nå felles mål for kommunen.

Jeg tror det er gode muligheter for bred politisk enighet om målene for den langsiktige utviklingen av Moss kommune. Jeg kan ikke se for meg store politiske uenigheter dersom man evner å holde seg til overordnede, langsiktige ønsker for utviklingen fremover. Når det kommer til valg av strategier / løsninger for å nå målene, så vil det nok fortsatt være politiske skillelinjer.

Jeg mener at mange av de utfordringene vi har hatt – og fortsatt har - i Moss / Rygge når det gjelder løsningene for fremtidens infrastruktur (les jernbane / Rv19) – skyldes mangel på politisk konsensus når det gjelder overordnede mål for utviklingen av byen/kommunen. Politikerne våre har dessverre ikke innsett at når det gjelder viktige og grunnleggende utviklingsmål, så må man stå sammen i forhold til staten (bl.a. Bane Nor og Statens veivesen). Det blir viktig i det arbeidet som nå skal påbegynnes at fremtidens fergeleie og Moss Havn blir avklart i et langsiktig perspektiv. Dette er avgjørende for byutviklingen. Dette vil også være av stor betydning for valget av løsning for fremtidens Rv19.

Det blir også viktig å få avklart hva kommunen bør ha som langsiktig mål når det gjelder befolkningsvekst. I etterkrigstiden har befolkningsveksten ligget mellom 0,8 – 1,2 % årlig. Målet for befolkningsvekst blir bestemmende for hvor store arealer som må tilrettelegges for boligformål. Mulighetene for å utnytte gamle industriarealer til boligformål og eplehageutbygginger er snart oppbrukt.

I Moss kommune er det i dag god balanse mellom antallet yrkesaktive og antallet arbeidsplasser. Det blir viktig å opprettholde et godt arbeidsmarkedstilbud i kommunen fremover. Det jobbes godt på denne sektoren, men antallet arbeidsplasser i byen går ned. Denne problemstillingen bør drøftes i arbeidsgruppen.

Mål for den langsiktige klima- og naturpolitikken bør være et sentralt tema. Likeså matproduksjon og - sikkerhet. Det samme gjelder produksjonen av fornybar kraft. I Moss dreier det seg om sol- og vindkraft.

Arbeidsgruppen bør etter min mening også drøfte mål for naturgjenoppretting. Moss kommune er sterkt påvirket av urbanisering og jordbruk. Dette har ført til at mange viktige biotoper er gått tapt – med store konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Det dreier seg særlig om tap av bekker, myr, våtmark og dammer. Moss kommune bør selvfølgelig ta sitt ansvar for å gjenskape mer av de naturtypene som vi nå mangler i landskapet vårt. Det vil trolig kommer mer statlige midler til naturgjenopprettingstiltak. Da gjelder det å ha konkrete planer klare.

Jeg ønsker dere som skal delta i arbeidet med å klarlegge målene for Moss kommune i et 50-100 års perspektiv lykke til. Dere har fått et stort og viktig oppdrag på vegne av oss alle. Mitt råd er: Fri dere fra partipolitisk ideologi – og tenk bare på hvilke kvaliteter dere ønsker for dem som skal vokse opp og leve i Moss kommune i fremtiden.