Gå til sidens hovedinnhold

Viktige skritt mot et mer bærekraftig Viken

DEBATT

Viken fylkeskommune har høye ambisjoner, og skal jobbe for at Viken blir et bærekraftig lavutslippssamfunn innen 2030. Det gjør seg ikke selv, særlig når ambisjonene ikke bare gjelder fylkeskommunens egen virksomhet, men hele Viken-samfunnet. Dessverre er vi ikke der enda, men i hvert fall på vei. Målet om å kutte minst 80% av klimautslippene skal også gjelde indirekte utslipp, altså utslipp som ikke skjer her, men f eks når vi kjøper varer som er produsert i andre land, sånn at de fleste utslipp i produksjon og transport skjer utenfor våre fylkesgrenser.

For å vite at vi er på rett vei er klimaregnskap og klimabudsjettering nødvendig. Vi må ha en plan for hvordan vi kommer oss herfra og dit vi skal. Da må vi ha oversikt over status for utslipp, og beregninger som hjelper oss til å vite at vi er på rett vei. Vi trenger også å vite effekten fra kollektivtransport, samferdselsplaner, regionale planer og andre større saker, og dette må samkjøres med ordinære budsjett- og økonomiprosesser. På fylkestinget nå før sommeren vedtar vi også en plan for Fossilfri 2028 – om hvordan fylkeskommunen skal utfase fossile kjøretøy.

Ulike bærekraftmål må sees i sammenheng –ikke bare de som er knyttet til klima og miljø. Det ser dessverre ikke lyst ut når det gjelder våre muligheter til å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, noe som vil få store konsekvenser for verden fremover – inkludert Viken-samfunnet. Desto viktigere er det likevel å begrense det så mye vi kan, samtidig som vi må styrke oss på andre måter, ikke minst innen landbruket.

Dessverre er det slik at selv om vi skulle lykkes med å nå klimamålene, eller unngår de mest dramatiske scenariene, så er vi ressursmessig, og når det gjelder ødeleggelser av arealer og biologisk mangfold, langt forbi det kloden tåler i lengden. Natur- og ressurskrisen vil uansett innhente oss, om vi ikke lykkes med å tenke bærekraft bredere. Inkludert sosial bærekraft. Uten det vil vi neppe i lengen nå øvrige mål, som økt likeverd, deltakelse og livskvalitet.

Bærekraftarbeid i Viken er ikke bare klimaregnskap- og budsjetter eller bærekraftrapportering. Eller at bærekraftmålene er førende for kommende regionale planer og fylkeskommunale temaplaner. Like viktig er at bærekraftarbeidet skal synliggjøres i alle saker som legges frem for fylkestinget, og bli en integrert del av administrasjonens arbeidsmåte. Som så mye av det Viken gjør for tiden så er dette utviklingsarbeid. Sånn må det være når vi ønsker at Viken viser vei.

Viken har utarbeidet en metodikk for hvordan bærekraft skal bli en del av vurderingen i alle saker. Bærekraftarbeid innebærer også at fagfolkene diskuterer på tvers av rådsområder og faglige siloer. Det er også nødvendig å ta denne dialogen ut i Viken-samfunnet. Kanskje særlig mot kommunene, men egentlig er dialogen med resten av Viken-samfunnet like viktig. Nylig har Viken lansert et bærekraftkurs, som også tilbys kommuner og andre interesserte. Ingen av oss har ressurser og virkemidler til å skape et reelt bærekraftig samfunn alene. Sammen har vi likevel en sjanse.

Man må gjerne mene at noen bærekraftmål er mer vesentlig enn andre. Uansett blir bærekraftarbeidet mer kraftfullt fordi vi bygger på mål vi deler med verdenssamfunnet, og som det jobbes med av stadig flere offentlige og private aktører – både i Norge og internasjonalt. Skal vi skape et bærekraftig Viken-samfunn innen planetens tålegrenser og med høyest mulig velferd, frihet og livskvalitet er det helt nødvendig å ha den bredden og systematikken vi ser her. Det er også nødvendig for at fylkeskommunen faktisk skal være den regionale samfunnsaktøren vi bør være, og hvor generasjonsperspektivet er førende for de valgene vi også tar i dag.

Kommentarer til denne saken