Også i år skal mange tilbringe ferien i Norge og vil ut i skog og mark. Da er det viktig at vi alle tenker på sikkerheten og viser godt skogbrannvett. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.

Brannen på Sotra nylig viser hvor lett det kan blusse opp igjen og synliggjør litt av potensialet i slike branner når vinden blir en avgjørende faktor. Små gnister kan raskt få store følger. Per 16. juni 2021 var det registrert 737 branner i norsk gress, lyng eller skog hittil i år.

Vi ser at store skogbranner blir stadig mer vanlig i store deler av verden. Voldsomme skogbranner i California, Australia og Sør-Europa er påminnelser om at vi må jobbe bredt for å forebygge og redusere konsekvensene av slike branner i Norge.

Å være forberedt handler mye om å kunne mobilisere tilgjengelige ressurser raskt når det er behov for det. Sommeren 2018 viste en mobilisering av ressurser vi aldri har opplevd maken til i skogbrannslokking. Under de mange skogbrannene så vi på stor og rask innsats fra brannvesen, Sivilforsvar, frivillige, statsforvalter og andre at vi har god beredskap. På det meste var 22 helikoptre i luften samtidig. Og vi arbeider hele tiden med å bli bedre.

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Det er etablert en rekke samarbeidsordninger om brannvern mellom kommunene. Brann- og eksplosjonsvernloven pålegger kommunene å samarbeide om best mulig utnyttelse av ressursene – lokalt samarbeid og avtaler kan bidra til tidlig intervensjon og stort ressurspådrag for å hindre at branner blir store.

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Reservestyrken skal øves for aktuelle oppgaver. Staten stiller med ressurser som forsterker dette, som Sivilforsvaret, skogbrannhelikopter og lederstøtte.

Læring, evaluering og forbedring skjer hele tiden. Siden skogbrannen i Froland i 2008 er Nødnett bygget ut. Dette er landsdekkende og et viktig kommunikasjonsverktøy også under håndtering av skogbranner. Vi har styrket vår skogbrannhelikopterberedskap og en særskilt obligatorisk lederstøtteordning er innført. Det vil si at erfarne, ledende brannbefal bistår lokale brannsjefer under større og kompliserte skogbranner. Sivilforsvaret er styrket med seks Mobile forsterkningsenheter som er svært viktige for bekjempelsen av skogbranner.

Det nordiske samarbeidet er sentralt når det gjelder både det å forebygge skogbranner og sikre god beredskap. Skogbranner bryr seg ikke om landegrenser. I Norden må vi samarbeide tett om å øke evnen til å forebygge og håndtere slike branner. Sommeren 2018 kom vi i de nordiske landene i en ekstrem situasjon. Men vi må være forberedt på at dette vil gjenta seg og kanskje bli enda mer krevende.

Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap. Dette innebærer at norske myndigheter kan be om bistand fra EU dersom det inntreffer større hendelser hvor det ikke er tilstrekkelig med våre egne ressurser for å slukke skogbranner. I mars 2019 ble RescEU opprettet, en ytterligere reserve av ressurser som kan anvendes ved kriser i medlemsstatene når nasjonale kapasiteter og øvrige beredskap i ordningen ikke strekker til. Eksempler på hvilke ressurser som skal ligge i rescEU er skogbrannhelikopter og skogbrannfly med tung løftekapasitet.

Slik stiller vi enda bedre forberedt for de større og vanskeligere skogbrannene som vil komme. Men hva kan du og jeg gjøre for å unngå skogbrann?

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Men aller viktigst er det å unngå å bruke ild. Husk det generelle bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

God sommer i skog og mark!